Khí nhà kính là gì? Giảm phát thải khí nhà kính được Quy định như thế nào? Hãy cùng MÔI TRƯỜNG ENVISAFE tìm hiểu về “Giảm phát thải khí nhà kính” để đưa ra được những giải pháp tốt nhất.

I. KHÍ NHÀ KÍNH LÀ GÌ?

Khí nhà kính là một loại khí tự nhiên hoặc nhân tạo có khả năng giữ lại nhiệt độ trong không khí, tương tự như cách mà kính của một nhà kính (hay “bao che”) giữ lại nhiệt độ. Các khí nhà kính như CO2 (carbon dioxide), metan (methane), hơi nước, và các loại khí khác có khả năng hấp thụ và phản xạ lại nhiệt từ mặt đất, giữ cho nhiệt độ trái đất ổn định. Tuy nhiên, sự tăng lên đáng kể của các khí nhà kính, đặc biệt là từ hoạt động con người như đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, đã gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu (hiệu ứng nhà kính), gây ra nhiều vấn đề về môi trường và khí hậu.

II. ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI THỰC HIỆN GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Căn cứ Điều 5, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, đối tượng phải thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính bao gồm:

 • Các cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính (thuộc Quyết định 01/2022/QĐ-TTg ban hành và có hiệu lực từ ngày 18/01/20220) phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 • Các bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp là các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.
 • Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện, hoạt động của mình.

khí nhà kính

Nguồn: Theo Wikipedia

III. LỘ TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Căn cứ khoản 4, Điều 7, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 06 thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở và theo lộ trình sau:

 • Cung cấp thông tin, số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở;
 • Từ năm 2026 đến hết năm 2030, thực hiện kiểm kê khí nhà kính, xây dựng và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải theo hạn ngạch BTNMT phân bố phù hợp với mục tiêu giảm nhẹ phát thải; được phép trao đổi, mua bán hạn ngạch phát thải KNK và tín chỉ cacbon trên sàn giao dịch tín chỉ cacbon.
 • Theo khoản 5, Điều 7, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, khuyến khích các dự án đầu tư mới áp dụng các công nghệ, quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ ít phát thải khí nhà kính hoặc tham gia vào các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3.1. Phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Các biện pháp chính sách, quản lý hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
 • Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cấp cơ sở
 • Công nghệ, quy trình sản xuất, dịch vụ ít phát thải khí nhà kính
 • Các cơ chế, phương thức hợp tác về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định của pháp luật và điều ước mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

IV. KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

 • Căn cứ khoản 4, Điều 13, Nghị định 06/2022/NĐ-CP, các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính có trách nhiệm:
 • Xây dựng, thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở giai đoạn từ năm 2023 đến hết năm 2025 phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của cơ sở
 • Xây dựng, phê duyệt kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030, điều chỉnh, cập nhật hằng năm (nếu có) gửi Bộ TNMT, bộ quản lý lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 5 NĐ 06/2022/NĐ-CP và cơ quan chuyên môn có liên quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

V. YÊU CẦU VỀ KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Tại khoản 1, Điều 13, Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được yêu cầu:

+ Yêu cầu đối với kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính:

 • Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng dựa trên tính chất, quy mô hoạt động, công suất, công suất, công nghệ hiện có và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ sở; kết quả kiểm kê KNK và dự kiến mức phát thải khí nhà kính trong kỳ kế hoạch;
 • Lựa chọn các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được xác định trong Đóng góp do quốc gia tự quyết định hoặc các biện pháp khác phù hợp với điều kiện về công nghệ, tài chính, mức độ sẵn sàng áp dụng và có thể đo đạc, báo cáo, thẩm định được;
 • Phương pháp xác định lượng khí nhà kính giảm được của biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được xây dựng theo các hướng dẫn về phương pháp đo đạc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu công nhận hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hàng;
 • Có phương án theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với quy định về đo đạc, báo cáo và thẩm định

Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng theo mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP, bao gồm:

 • Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cơ sở cho năm gần nhất;
 • Mức phát thải khí nhà kính dự kiến trong kỳ kế hoạch khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
 • Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến từng năm thực hiện cho giai đoạn từ năm 2026 đến hết năm 2030
 • Các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được lựa chọn phù hợp với tình hình thực tế, trình độ công nghệ, nguồn lực thực hiện của cơ sở;
 • Phương án theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Sửa đổi bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Các cơ sở quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 06/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở khi có thay đổi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc theo nhu cầu của chủ cơ sở.

giảm phát thải khí nhà kính

VI. BIỆN PHÁP GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

Với những tác hại mà hiệu ứng nhà kính mang đến con người, sinh vật và môi trường sống mỗi chúng ta cần có ý thức để khắc phục triệt để hiện tượng mang tính toàn cầu này với những công việc như sau:

Tăng cường trồng nhiều cây xanh để giảm nhẹ khí nhà kính

 • Đây chính là một trong những việc rất đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại là phương pháp vô cùng hiệu quả.
 • Cây xanh sẽ hấp thụ khí CO2 thông qua quá trình quang hợp, nhờ đó sẽ làm giảm lượng khí CO2 trong khí quyển một cách đáng kể, từ đó khắc phục hiệu quả hiệu ứng nhà kính.

Nâng cao ý thức tiết kiệm điện để giảm nhẹ khí nhà kính

 • Điện năng được sản xuất từ việc đốt các nguyên liệu cũng như nhiên liệu hóa thạch. Khi các nguyên – nhiên liệu này đốt sẽ sinh ra một lượng rất lớn CO2 và thải ra môi trường gây ô nhiễm cũng như làm tăng hiệu ứng nhà kính. Vì vậy chúng ta hãy ý thức tiết kiệm điện mỗi ngày.

Sử dụng phương tiện di chuyển bảo vệ môi trường để giảm nhẹ khí nhà kính

 • Những phương tiện di chuyển phổ biến nhất hiện nay như xe máy, ô tô,… khi hoạt động sẽ thải ra một lượng lớn khí CO2. Chính vì vậy, nếu có thể bạn hãy tăng cường sử dụng các phương tiện công cộng, đi xe đạp hay đi bộ sẽ là những cách bảo vệ môi trường và trái đất hiệu quả nhất.

Tích cực xử lý ô nhiễm không khí để giảm nhẹ khí nhà kính

 • Muốn giảm thiểu tối đa khí nhà kính đòi hỏi con người khi phát triển sản xuất công nghiệp cần phải tích cực xử lý ô nhiễm không khí, nghiên cứu công nghệ chuyển hóa CO2 thành chất khác, ngăn chặn các khí metan, halogen, clo, flo,… không cho thải vào không khí. Đồng thời bằng mọi cách làm giảm lượng tiêu hóa năng lượng dầu mỏ và than, cố gắng áp dụng năng lượng hạt nhân, năng lượng Mặt trời, năng lượng nước và gió để giảm bớt lượng CO2 thải vào không khí.

Thuê dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính để giảm nhẹ khí nhà kính

 • Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm giảm phát thải, chống biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng các cơ quan, doanh nghiệp có thể thuê dịch vụ Kiểm kê khí nhà kính

khí nhà kính

Qua bài viết này, mong rằng bạn sẽ nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với Doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh. MÔI TRƯỜNG ENVISAFE tự hào là một trong những đối tác đáng tin cậy, mang đến các giải pháp hiệu quả trong việc tư vấn về kiểm kê khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tư vấn tín chỉ carbon. 

Mọi thông tin chi tiết, LIÊN HỆ NGAY: HOTLINE – 0826.379.986 để TƯ VẤN MIỄN PHÍ và NHẬN NGAY ƯU ĐÃI.

————————————————————————————————————————————————-

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ENVISAFE
☎Hotline: 0826.369.986
📧Email: envisafe.tech@gmail.com
📍KV Miền Bắc: Số 148, lô 8 Mở Rộng, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP. Hải Phòng
📍KV Miền Nam: Đường 6, KDC Cityland Center Hills, Quận Gò Vấp, TP.HCM